Školní časopis

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

 • Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 proběhnou v souladu s platnými právními předpisy s možností osobní přítomnosti dětí ve škole.

 • Zápisy se uskuteční v termínu 16. a 17. dubna 2024.

Pozvánky k zápisu byly odeslány 26. 3. 2024 a 3. 4. 2024 zákonným zástupcům dětí, které by od 1. září 2024 měly začít plnit povinnou školní docházku a mají trvalý pobyt na území města Rožnova pod Radhoštěm. V pozvánkách jsou uvedeny veškeré pokyny k zápisu, kterými by se rodiče měli řídit.

 • Děti, které mají trvalý pobyt mimo území města Rožnova pod Radhoštěm nebo jsou z jiného spádového obvodu, mají také možnost plnit v naší škole povinnou školní docházku, pokud o to projeví jejich zákonní zástupci zájem (telefonicky, emailem). V tomto případě však zákonným zástupcům doporučujeme, aby se spojili s vedením příslušné základní školy podle místa bydliště a stanoveného spádového obvodu. Jestliže zákonní zástupci projeví zájem do 10. 4. 2024, bude jim následně také zaslána písemná pozvánka k zápisu. Naše škola bude přijímat nespádové zájemce i po tomto termínu do naplnění kapacity třídy.

 • Rodiče, jejichž dítě mělo v loňském školním roce odklad školní docházky na jiné škole a hlásí se k nám, přinesou k zápisu formulář Rozhodnutí odkladu.

 • Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, se individuálně domluví telefonicky s ředitelkou školy na postupu. Veškeré informace týkající se zápisu budou včas zveřejňovány na webových stránkách školy.

 • V případě, že spádový žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem:  reditelka@zszahumeni.cz v termínu nejlépe do 25. 3. 2024.

Podle § 36 odst. 4. zákona 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kritéria zápisu, který proběhne v dubnu 2024 v ZŠ Záhumení

I. Žádost přihlášení dítěte k zápisu

II. Věk dítěte

III. Spádovost

IV. Volná kapacita třídy

II. Věk dítěte:

a) 6 let k 31. 8. 2024 (dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018)

 • dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

b) děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 • zákonný zástupce dodá do ZŠ kopii „Rozhodnutí o udělení odkladu, pokud byl odklad udělen v jiné ZŠ

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

c) děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024 (narození 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018)

 • zákonný zástupce doloží 1 vyjádření ŠPZ (školského poradenského zařízení)

  ŠPZ je PPP (pedagogicko-psychologická poradna) nebo SPC (speciálně pedagogického centrum)

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

d) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025

 • zákonný zástupce doloží 2 vyjádření:

 1. Vyjádření ŠPZ (školského poradenského zařízení) = PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo SPC (speciálně pedagogického centra)

 2. Vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

III. Spádovost vzhledem k trvalému bydlišti dítěte

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu do naplnění zákonem stanovené kapacity, což je 30 žáků.

Spádový obvod ZŠ Záhumení , ul. Boženy Němcové 1180 , Rožnov pod Radhoštěm

Bayerova, Boženy Němcové, Čechova, Dolní Dráhy, Horečky, Horní Dráhy, Jiřího Wolkera, Jasanová, Julia Fučíka, Jurajdova, Na Stráni, Náměstí Míru, Na Harcovně, Nerudova, Nezdařilova, Palackého, Partyzánská, Sluneční, Tylovice, V Aleji, Zátiší.

Spádové obvody ostatních ZŠ zřízených Městem Rožnov p. R. jsou uvedeny na webu školy sekci Škola -Zápis do 1. ročníku - Formuláře ke stažení.

IV. V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku bude dále přijat:

 1. Spádový uchazeč s trvalým pobytem v Rožnově p. R. v době zápisu, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole.

 2. Spádový uchazeč s trvalým pobytem v Rožnově p. R. v době zápisu.

 3. Nespádový uchazeč s trvalým pobytem v Rožnově pod Radhoštěm v době zápisu, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole.

 4. Nespádový uchazeč s trvalým pobytem mimo Rožnov pod Radhoštěm v době zápisu, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole.

 5. Nespádový uchazeč s trvalým pobytem v Rožnově pod Radhoštěm v době zápisu.

 6. Nespádový uchazeč s trvalým pobytem mimo Rožnov pod Radhoštěm v době zápisu.

 7. V případě shodných kritérií do naplnění kapacity školy rozhodne los.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Podání žádosti se uskuteční osobním předáním ve škole v den zápisu.

Zastupuje-li dítě u zápisu jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pěstoun není zákonný zástupce. V jeho případě je nutné přes OSPOD zjistit, kdo má právo dítě zastupovat.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy až po skončení zápisů (i když ví, že všechny přihlášené děti přijme, nemůže vydávat rozhodnutí průběžně během zápisu).

 • Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro daný školní rok se zveřejňuje na veřejně přístupném místě: vitrína u vstupní brány školy, na vstupních dveřích budovy školy, na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí“ nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení.

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů.

 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená. Tištěný text „Rozhodnutí o přijetí“ se rodičům vydává pouze na základě písemné žádosti.

 • Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce písemně požádá v době zápisu (1. 4. - 30. 4. 2024) o odklad školní docházky svého dítěte.

Postup:

Zákonný zástupce doručí do školy (nejpozději do 30. 4. 2024):

 • Formulář "Žádosti o odklad" je k dispozici na webových stránkách školy nebo jej lze vyzvednout v kanceláři školy/ředitelky školy po telefonické domluvě.

 • Zákonný zástupce k "Žádosti o odklad" doloží (nejlépe do 30. 4 2024)

  a) doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

  b) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 • Ředitel školy vydá "Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky" o jeden školní rok.

 • Zákonný zástupce převezme "Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky" a podepíše doklad o jeho převzetí.

 • § 37 zákona 561/2004 Sb., školského zákona

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 36 odst. 4 školského zákona v platném znění:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle§ 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

Školský zákon § 182a v platném znění:

PŘESTUPKY

§ 182a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako zákonný zástupce

 1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,

 2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2,

 3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte,

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 5000 Kč.