Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021– 2022

Důležité informace k Zápisu jsou také v jasné stručné verzi v záložce Aktuality – určitě pročtěte

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhnou v souladu s právními předpisy a doporučeními, které vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR budou ZŠ organizovat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

V souladu s § 46 odst. 1 školského zákona se ředitelé základních škol zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm (ZŠ Záhumení, ZŠ Koryčanské Paseky, ZŠ 5. května, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Videčská) dohodli na termínu zápisu do prvních ročníků a to ve dnech 21. a 22. dubna 2021.

Zákonným zástupcům (rodiče, pěstouni apod.) dětí, které by od 1. září 2021 měly začít plnit povinnou školní docházku a které mají trvalý pobyt na území města Rožnova pod Radhoštěm, budou odeslány koncem března jednotlivými školami pozvánky k zápisu podle místa bydliště dětí a stanovených spádových obvodů jednotlivých základních škol.V pozvánkách budou uvedeny veškeré pokyny, kterými by se rodiče měli v souladu s mimořádnými opatřeními v případě zápisu řídit.

Děti, které mají trvalý pobyt mimo území města Rožnov pod Radhoštěm, ale bydlí v Rožnově pod Radhoštěm, mají také možnost plnit zde povinnou školní docházku, pokud o to projeví jejich zákonní zástupci zájem. V tomto případě však zákonným zástupcům doporučujeme, aby se,pokud tak ještě neučinili, spojili s vedením příslušné základní školy podle místa bydliště a stanoveného spádového obvodu.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky,se individuálně domluví telefonicky s ředitelkou školy na postupu. Veškeré informace týkající se zápisu budou včas zveřejňovány na webových stránkách školy.

Podle § 36 odst. 4. zákona 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kritéria zápisu, který proběhne v dubnu 2021 v ZŠ Záhumení

I. Věk dítěte:

a) 6 let k 31. 8. 2021 (dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015)

 • dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

b) děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 • zákonný zástupce dodá do ZŠ kopii „Rozhodnutí o udělení odkladu“

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

c) 5 let k 31. 8. 2021 (dítě narozené od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016)

 • dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 (narození 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015)

 • zákonný zástupce doloží 1 vyjádření ŠPZ (školského poradenského zařízení), což je PPP (pedagogicko-psychologické poradna) nebo SPC (speciálně pedagogického centrum)

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

d) 5 let k 31. 8. 2021

 • dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 (narození 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016).

 • zákonný zástupce doloží 2 vyjádření:

 1. Vyjádření ŠPZ (školského poradenského zařízení PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo SPC (speciálně pedagogického centra)

 2. Vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

II. Spádovost vzhledem k trvalému bydlišti dítěte

Přednostně budou přijímání děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu do naplnění zákonem stanovené kapacity.

Spádový obvod ZŠ Záhumení 1180 (může být ještě doplněn,tento seznam platil minulý školní rok)

Bayerova, Boženy Němcové, Čechova, Dolní Dráhy, Horečky, Horní Dráhy, Jiřího Wolkera, Jasanová, Julia Fučíka, Jurajdova, náměstí Míru, Nerudova, Nezdařilova, Palackého, Partyzánská, Sluneční, Tylovice (domy č.p. 1852–1854, 1856, 1859–1863, 1885, 1887, 1888, 1899, 1920, 1936,1956, 1957, 1992, 2006, 2017, 2027–2029, 2050, 2420, 2440, 2699, 2702–2705,2711 a 2730), V Aleji, Zátiší.

III. V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku bude dále přijat:

 1. Uchazeč s trvalým pobytem v Rožnově pod Radhoštěm v době zápisu, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole (v době zápisu v 1. – 4. ročníku).

 2. V případě splnění shodných kritérií rozhodne los.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Rozhodnutí vydává ředitelka školy až po skončení zápisů (ani když ví, že všechny přihlášené děti přijme, nemůže vydávat rozhodnutí průběžně během zápisu).

„Rozhodnutí o přijetí“ nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem na reditelka@zszahumeni.cz

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis,se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v budově školy, u přístupu do školy a na webových stránkách školy.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená. Tištěný text „Rozhodnutí o přijetí“se rodičům vydává pouze na základě žádosti (ústní,písemná atd.).

V souladu s výše uvedeným budeme postupně zveřejňovat a doplňovat seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2021/2022 tak, jak budeme přijímat a vyřizovat žádosti zákonných zástupců.

Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Podání žádostí lze provést těmito způsoby:

1. Zákonný zástupce může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy, pokud bude zřízena – tam si je ředitel vyzvedne.

2. Zasláním do datové schránky školy (awvmr5i)zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba. Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

3. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou(rozhodující je datum podání na poštu). Doporučujeme žádat pouze formou obyčejné zásilky, doporučené pošta nedoručuje a ředitel by musel pro každý doporučený dopis chodit na poštu.

4. E-mailem s platným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email).

5. Osobním podáním jen v případě, že škola zajistí organizaci příjmu žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Škola vyvěsí na webových stránkách, zda a jakým způsobem bude možné podat žádosti osobně.

6. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.Pěstoun není zákonný zástupce. V jeho případě je nutné přes OSPOD zjistit, kdo má právo dítě zastupovat.

§ 36 odst. 4 školského zákona v platném znění:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle§ 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

Školský zákon § 182a

PŘESTUPKY

§ 182a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

 1. jako zákonný zástupce

 1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,

 2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2,

 3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte,

 1. jako osoba, která přišla do styku s informacemi veřejně nepřístupnými, poruší povinnost mlčenlivosti o informacích veřejně nepřístupných podle § 80b odst. 4, nebo

 2. jako osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí tato opatření nepřijme nebo je nesplní.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu až do 500000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu až do 50000 Kč.

(3) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) v prvním stupni projednává ministerstvo.

(4) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) v prvním stupni projednává Česká školní inspekce. Pokuty za tyto přestupky vybírá a vymáhá Česká školní inspekce.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

§ 37 zákona 561/2004 Sb., školského zákona

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Postup při žádosti o odklad povinné školní docházky

Přestože bude žádat zákonný zástupce o odklad povinné školní docházky, musí nejdříve vyplnit Žádost dítěte o přijetí k základnímu vzdělávání.

 • zákonný zástupce písemně požádá v době zápisu o odklad školní docházky svého dítěte (nejpozději do 30. 4. 2021)

 • formulář Žádosti o odklad je k dispozici na webových stránkách školy

 • zákonný zástupce k Žádosti o odklad doloží:

 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 • doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 • ředitel školy vydá *Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden školní rok

 • zákonný zástupce převezme Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a podepíše doklad o jeho převzetí