Školní časopis

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

 • Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 proběhnou v souladu s platnými právními předpisy s možností osobní přítomnosti dětí ve škole.

 • Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2023 do 30. dubna 2023.

V souladu s § 46 odst. 1 školského zákona se ředitelé základních škol zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm (ZŠ Záhumení, ZŠ Koryčanské Paseky, ZŠ 5. května, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Videčská) dohodli na termínu zápisu do prvních ročníků a to 19. a 20. dubna 2023.

 • Pozvánky k zápisu budou odeslány v posledním březnovém týdnu 2023 zákonným zástupcům dětí, které by od 1. září 2023 měly začít plnit povinnou školní docházku a které mají trvalý pobyt na území města Rožnova pod Radhoštěm. Pozvánky budou odeslány jednotlivými školami podle místa bydliště dětí a stanovených spádových obvodů jednotlivých základních škol. V pozvánkách budou uvedeny veškeré pokyny k zápisu, kterými by se rodiče měli řídit.

 • Děti, které mají trvalý pobyt mimo území města Rožnova pod Radhoštěm nebo jsou z jiného spádového obvodu, mají také možnost plnit zde povinnou školní docházku, pokud o to projeví jejich zákonní zástupci zájem. V tomto případě však zákonným zástupcům doporučujeme, aby se, pokud tak ještě neučinili, spojili s vedením příslušné základní školy podle místa bydliště a stanoveného spádového obvodu.

 • Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, se individuálně domluví telefonicky s ředitelkou školy na postupu. Veškeré informace týkající se zápisu budou včas zveřejňovány na webových stránkách školy.

 • V případě, že spádový žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem:  reditelka@zszahumeni.cz

Podle § 36 odst. 4. zákona 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kritéria zápisu, který proběhne v dubnu 2023 v ZŠ Záhumení

I. Žádost přihlášení dítěte k zápisu

II. Věk dítěte

III. Spádovost

IV. Volná kapacita třídy

II. Věk dítěte:

a) 6 let k 31. 8. 2023 (dítě narozené od 1. září 2016 do 31. 8. 2017)

 • dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

b) děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 • zákonný zástupce dodá do ZŠ kopii „Rozhodnutí o udělení odkladu, pokud byl odklad udělen v jiné ZŠ

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

c) děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023 (narození 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017)

 • zákonný zástupce doloží 1 vyjádření ŠPZ (školského poradenského zařízení)

  ŠPZ je PPP (pedagogicko-psychologická poradna) nebo SPC (speciálně pedagogického centrum)

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

d) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

 • zákonný zástupce doloží 2 vyjádření:

 1. Vyjádření ŠPZ (školského poradenského zařízení) = PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo SPC (speciálně pedagogického centra)

 2. Vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte

 • zákonný zástupce musí podat žádost přihlášení svého dítěte k zápisu

III. Spádovost vzhledem k trvalému bydlišti dítěte

Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu do naplnění zákonem stanovené kapacity, což je 30 žáků.

Spádový obvod ZŠ Záhumení , ul. Boženy Němcové 1180 , Rožnov pod Radhoštěm

Bayerova, Boženy Němcové, Čechova, Dolní Dráhy, Horečky, Horní Dráhy, Jiřího Wolkera, Jasanová, Julia Fučíka, Jurajdova, náměstí Míru, Nerudova, Nezdařilova, Palackého, Partyzánská, Sluneční, Tylovice (domy č.p. 1852–1854, 1856, 1859–1863, 1885, 1887, 1888, 1899, 1920, 1936,1956, 1957, 1992, 2006, 2017, 2027–2029, 2050, 2420, 2440, 2699, 2702–2705,2711 a 2730), V Aleji, Zátiší.

IV. V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku bude dále přijat:

 1. Nespádový uchazeč s trvalým pobytem v Rožnově pod Radhoštěm v době zápisu, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole.

 2. Nespádový uchazeč s trvalým pobytem v Rožnově pod Radhoštěm v době zápisu.

 3. Nespádový uchazeč s trvalým pobytem mimo Rožnov pod Radhoštěm v době zápisu, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole.

 4. Nespádový uchazeč s trvalým pobytem mimo Rožnov pod Radhoštěm v době zápisu.

 5. V případě splnění shodných kritérií rozhodne los.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Podání žádosti se uskuteční osobním předáním ve škole v den zápisu.

Zastupuje-li dítě u zápisu jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pěstoun není zákonný zástupce. V jeho případě je nutné přes OSPOD zjistit, kdo má právo dítě zastupovat.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy až po skončení zápisů (i když ví, že všechny přihlášené děti přijme, nemůže vydávat rozhodnutí průběžně během zápisu).

 • Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro daný školní rok se zveřejňuje na veřejně přístupném místě: vitrína u vstupní brány školy, na vstupních dveřích budovy školy, na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí“ nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení.

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů.

 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená. Tištěný text „Rozhodnutí o přijetí“ se rodičům vydává pouze na základě písemné žádosti.

 • Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Postup při žádosti o odklad povinné školní docházky

Přestože bude žádat zákonný zástupce o odklad povinné školní docházky, musí nejdříve vyplnit "Žádost dítěte o přijetí k základnímu vzdělávání".

 • Zákonný zástupce předá ve škole písemnou Žádost o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání v termínu zápisu (nejpozději do 30. 4. 2023) - s dítětem se osobně může a nemusí zápisu účastnit.

 • Zákonný zástupce písemně požádá v době zápisu o odklad školní docházky svého dítěte (nejpozději do 30. 4. 2023).

 • Formulář "Žádosti o odklad" je k dispozici na webových stránkách školy nebo jej lze vyzvednout u ředitelky školy po telefonické domluvě.

 • Zákonný zástupce k "Žádosti o odklad" doloží:

  a) doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

  b) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 • Ředitel školy vydá "Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky" o jeden školní rok.

 • Zákonný zástupce převezme "Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky" a podepíše doklad o jeho převzetí.

 • § 37 zákona 561/2004 Sb., školského zákona

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 36 odst. 4 školského zákona v platném znění:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle§ 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

Školský zákon § 182a

PŘESTUPKY

§ 182a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce

 1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,

 2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2,

 3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte,

 1. jako osoba, která přišla do styku s informacemi veřejně nepřístupnými, poruší povinnost mlčenlivosti o informacích veřejně nepřístupných podle § 80b odst. 4, nebo

 2. jako osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí tato opatření nepřijme nebo je nesplní.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu až do 500000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu až do 50000 Kč.

(3) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) v prvním stupni projednává ministerstvo.

(4) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) v prvním stupni projednává Česká školní inspekce. Pokuty za tyto přestupky vybírá a vymáhá Česká školní inspekce.