Školní časopis

Omlouvání žáků

Omlouvání žáků

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Nepřítomnost žáka na 4 dny a více dní je nutno předem hlásit ředitelce školy (rodinné důvody, dovolená, soustředění,..) a vyplnit k tomu určený formulář.

Zákonný zástupce žáka v co nejkratší době oznámí nepřítomnost žáka osobně nebo prostřednictvím sms zprávy nejlépe třídnímu učiteli a následovně zapíše dobu a důvod nepřítomnosti žáka do žákovské knížky.

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce žáka.

Písemná omluva bude předložena:

  • vyučujícímu hodiny, na kterou žák nebude přítomen (uvolnění na 1 vyučovací hodinu)

  • třídnímu učiteli, při uvolnění na více hodin

Omlouvání žáků přihlášených do školní družiny

Pokud je žák přítomen ve vyučování a z nějakého důvodu (mimo omluvenou nemoc) nepůjde ten den do školní družiny, musí být jeho nepřítomnost písemně omluvena zákonným zástupcem a tato písemná informace předložena včas vychovateli školní družiny.

POSTUP – Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 4 a více dní

  • V záložce Dokumenty v zelené sekci Formuláře ke stažení je k vyplnění Žádost o uvolnění žáka na více 4 a více dní.

  • Žádost (formulář) lze také vyzvednou u třídního učitele nebo v kanceláři školy.

  • Žádost musí být podána v dostatečném předstihu před odjezdem žáka na dovolenou, sportovní soustředění apod.

  • Vyplněná žádost se odevzdává třídnímu učiteli k doporučujícímu vyjádření a ten ji předá ředitelce školy ke schválení.

  • Třídní učitel informuje zákonného zástupce o kladném schválení žádosti a úkolech na dobu absence žáka.

  • Ředitelka školy si žádost po schválení či neschválení ponechává pro kontrolu ČŠI.

  • Většinou je žádost schválena. Důvodem neschválení je například velmi slabý prospěch žáka nebo dlouhodobá vysoká absence žáka.

  • S důvody neschválené žádosti je zákonný zástupce vyrozuměn písemně ředitelkou školy v co nejkratším termínu od podání žádosti.