Školní časopis

Školská rada

Školská rada

V roce 2006 byla při škole zřízena školská rada, která se schází minimálně dvakrát za školní rok. Je složena ze dvou zástupců zřizovatele (Města Rožnova p. R.), ze dvou zástupců zákonných zástupců žáků a dvou zástupců pedagogických pracovníků.

29. září 2020 proběhly volby do ŠR za zákonné zástupce.

Zvoleni byli: pan Jiří Martinek a pan Ing. Pavel Šústek s účinností do 29. 9. 2023.

29. září 2020 proběhly také volby za pedagogické pracovníky.

Zvoleni byli: Mgr. Iva Kokinopulosová s účinností do 13. 10. 2023 a Mgr. Miroslav Macháč s účinností do 29. 9. 2023.

  1. března 2022 byly za zřizovatele jmenovány Radou města novými členkami ŠR:

Mgr. Veronika Fusková Valasová, Ing. Petra Kafková s účinností do 11. 3. 2025.

Na schůzi školské rady konané dne 7. 10. 2020 byl zvolen předsedou ŠR pan Mgr. Miroslav Macháč.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.