Školní časopis

Školská rada

Školská rada

V roce 2006 byla při škole zřízena školská rada, která se schází minimálně dvakrát za školní rok. Je složena ze dvou zástupců zřizovatele (Města Rožnova p. R.), ze dvou zástupců zákonných zástupců žáků a dvou zástupců pedagogických pracovníků.

  • 26. září 2023 proběhly volby do ŠR za zákonné zástupce.

Zvoleni byli: pan Ing. Michal Mildorf a pan Ing. Pavel Rech, Ph.D., s účinností do 26. 9. 2026.

  • 26. září 2023 proběhly také volby za pedagogické pracovníky.

Zvoleni byli: Mgr. Iva Kokinopulosová a Mgr. Miroslav Macháč, s účinností do 26. 9. 2026.

  • 11. března 2022 byly za zřizovatele jmenovány Radou města novými členkami ŠR:

Mgr. Veronika Fusková Valasová, Ing. Petra Kafková, s účinností do 11. 3. 2025.

Na jednání školské rady dne 12. 10. 2023 byl zvolen nový předseda ŠR - Ing. Michal Mildorf a byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 12. 12. 2023

Celkový počet přítomných osob: 7

Přítomní členové ŠR:

Ing. Michal Mildorf, Ing. Pavel Rech, Ph.D., Mgr. Veronika Fusková Valasová,

Mgr. Iva Kokinopulosová, Mgr. Miroslav Macháč, Ing. Petra Kafková

Host: Mgr. Jitka Lušovská

Školská rada projednala:

1. Aktivity ZŠ směřované k náboru dětí do 1. ročníku.

      Spolupráce s MŠ Tylovice a s MŠ Na Zahradách (Mgr. I. Kokinopulosová):

·         listopad 2023: 1. návštěva dětí z obou MŠ v 1. třídě ZŠ Záhumení (2 x náslech)

·         prosinec 2023: Mikuláš v MŠ Na Zahradách (pedagogové)

                            návštěva žáků 1., 2. a 3. ročníku v obou MŠ (koledy, divadlo)                 

·         leden - únor 2024: adaptační kurz předškoláků v naší škole + v únoru zápis nanečisto

Tzv. Dílničky se skřítkem Záhumeníčkem (zveřejnění Facebook Město Rožnov, TV Beskyd)

      1. lekce 11. 1. 2024    

      2. lekce 25. 1. 2024                                                                             

      3. lekce 15. 2. 2024

      4. lekce 29. 2. 2024 

·         březen 2024:

      5. lekce 14. 3. 2024

      2. návštěva dětí z obou MŠ v 1. třídě ZŠ Záhumení (2 x náslech)                                      

·         duben 2024:

6. lekce 4. 4. 2024 (pak zápis)

       Spolupráce s Domovem seniorů:

·         žáci ZŠ tvoří vánoční přání pro seniory

·         vánoční vystoupení žáků 1. a 3. ročníku

·         čtení žáků seniorům (Malí čtou velkým)

       Prezentace školy na veřejnosti:

·         webové stránky školy, venkovní vitrína na rožnovském náměstí

·         Spektrum Rožnovska - v lednu 2024 proběhne zveřejnění propagačního letáku školy

·         Den otevřených dveří (termín ještě není stanoven)

 2. Sportovní akce školy:

·         lyžařský výcvik - probíhá online přihlašování žáků (do 30. 11. bylo přihlášeno zatím 25 žáků)

·         bruslení - návrh  úhrady autobusové dopravy na zimní stadion a zpět v případě dostatku financí z účtu Nadačního fondu ZŠ (pro všechny ročníky)

 3. V budoucnu možnost úhrady plavání a dalších akcí formou bezhotovostního platebního styku.