Školní časopis

Projekty

Šablony OP JAK 2022 na ZŠ Záhumení, Rožnov p. R. aktivní

Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP JAK (Výzva č. 0222002 Šablony pro MŠ a ZŠ I), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 524 148,00 Kč.
Projekt má název Šablony OP JAK 2022 na ZŠ Záhumení, Rožnov p. R. a registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0001263.

 Realizace začala 1. 9. 2022 a projekt potrvá do 31. 8. 2024.

 Cílem tohoto projektu je prosazovat zejména rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 Finanční podpora, kterou škola získala, bude směřovat na personální podporu – školního asistenta ZŠ a na vzdělávání pedagogických pracovníků.

Národní plán obnovy aktivní

V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) se komponenta soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Globálním cílem komponenty je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).

Národní plán doučování uzavřený

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Učíme se venku s Lískou aktivní

Cílem projektu v rámci environmentálního vzdělávání je poznat rozmanitost přírody, zákonitosti a děje, podpořit vztah dětí k místu, rozvoj přírodovědných, matematických a čtenářských gramotností.

Ovoce a zelenina do škol aktivní

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 

Mléko do škol aktivní

Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce.

Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Záhumení III uzavřený

Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 0220080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 294 611,00 Kč. Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Záhumení III a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020926.

Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 31. 8. 2022.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta ZŠ a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, další část finanční podpory bude směřovat na projektový den.

Rozšíření výuky mediální výchovy na ZŠ Záhumení uzavřený

Očekávané výstupy projektu:

 • proškolení pedagogických pracovníků v oblasti mediální gramotnosti

 • realizace redakčního kroužku školního časopisu pro žáky školy zdarma, vydávání školního časopisu

 • obnova výukových materiálů učebny ICT

 • řada pracovních listů, didaktických aktivit a prezentací na průřezové téma mediální výchovy realizované během školního roku 2021/2022 v předmětech informatiky, prvouky, českého jazyka a dalších předmětů

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ aktivní

Sazka Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice.

Je určený základním školám a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.

 • Nezáleží na velikosti školy. Zapojit se může malá škola o desítkách žáků stejně jako velká škola se stovkami dětí nebo třeba jen několik tříd ze školy.

 • Není důležité, jestli máme sportovně nadané žáky. Právě u těch méně šikovných dětí je důležité, aby se zapojily a zábavnou formou zlepšovaly svou sportovní zdatnost.

 • Žáky zapojíme jednoduše v rámci hodin tělocviku. Nepotřebujeme žádné speciální pomůcky a vybavení.

 • Zdarma pro děti získáme analýzu pohybových předpokladů a doporučení vhodných sportů, která je součástí Olympijského diplomu.

 • Motivujeme děti k všestrannému rozvoji pomocí Odznaků všestrannosti, které mohou získat.

 • Škola aktivní v projektu může být vylosována a získat návštěvu známého sportovce, který přijede společně s týmem Sazka Olympijského víceboje a připraví atraktivní sportovní program doplněný autogramiádou. Každý rok se uskuteční 28 Olympijských tréninků. V každém kraji se losují dvě výherní školy.

 • Můžeme vyhrát poukazy na sportovní vybavení pro školu. Každý rok se daruje školám vybavení v celkové hodnotě 1 000 000 Kč.

Pro první stupeň základní školy se doporučuje zapojení do Olympijského diplomu.

Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent.

Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého.

Učitel s žáky v hodinách tělesné výchovy absolvuje alespoň jednou za školní rok 8 disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky dětí zaznamená do adminu (přístup získá po registraci školy do projektu), aby dětem mohla být ve spolupráci se společností SportAnalytik zdarma vytvořena pohybová analýza, jejíž výsledky se objeví na Olympijských diplomech, které pro děti obdrží na konci školního roku.

Sbírkové dny Světlušky uzavřený

Tradiční celorepublikové Sbírkové dny se každoročně konají v září. Během nich vyráží do ulic tisíce dobrovolníků, kteří s ikonickými tykadly nabízí kolemjdoucím sbírkové předměty. Výtěžek ze Sbírkových dní Světlušky tvořil významnou část celoročního výtěžku veřejné sbírky Světluška.

V naší škole se „Den pro Světlušku“ konal již potřetí a vybralo se 15 600 korun. Součástí akce byla dobročinná sbírka, kavárna poslepu pořádaná školní družinou a představení Divadla V batohu.

Sněhuláci pro Afriku aktivní

1. Kampaň je určena pro provozovatele předškolního a školního vzdělávání, kolektivy mimoškolních zájmových a vzdělávacích aktivit a skupiny dětí a mládeže.

2. Hlavním smyslem akce je, aby se děti a mladí dospělí zapojili do jednorázové kreativní a edukativní aktivity a svou účastí tak i do aktivní pomoci africkým školou povinným dětem.

3. Kampaň přináší osvětu o české rozvojové spolupráci v západoafrické Gambii, kde organizátor kampaně působí.

4. Kampaň stojí na kreativitě dětí a mladých lidí při tvorbě sněhuláků. Sněhulák symbolizuje nedosažitelnost nám naprosto přirozených věcí, které africké děti mnohdy nemají možnost získat.

5. Výtěžek benefiční akce je každoročně použit na podporu vzdělávání gambijských dětí. V roce 2022 je výtěžek určený na náhradní díly pro sto jízdních kol, která si žáci a žákyně dvou spolupracujících gambijských škol s pomocí námi proškolených cyklomechaniků opraví.

Vánoční hvězda aktivní

Naše škola se každoročně zapojuje do sbírky Vánoční hvězda. Zakoupením vánoční hvězdy žáci pomáhají nemocným dětem na Dětské klinice FN Olomouc. Sbírku pořádá Obecně prospěšná společnost Šance Olomouc, která již od roku 1991 pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Hlavním posláním je humanizovat náročnou léčbu dětí a pomáhat malým pacientům a jejich rodinám v průběhu celé nemoci až po návrat do běžného života.