Školní časopis

Školní družina

Ve školním roce 2023/2024 jsou dvě oddělení školní družiny.

Umístění žáků školní družiny:

I. oddělení: žáci 1. a 2. ročníku - v učebně 1. oddělení (vychovatelka Vendula Kunertová, DiS.)

II. oddělení: žáci 3. až 5. ročníku - v kmenové učebně 3. ročníku (vychovatel Markéta Trčková)

Kontakt na vychovatelé:

1.oddělení: Vendula Kunertová, mobil: 734 513 865

  1. oddělení: Markéta Trčková, mobil: 731 640 629

Kontakt na pevnou linku ŠD: 571 620 356

Činnost

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti ve školní družině jsou pestré, střídají se a navazují na sebe. K dispozici máme hry, stavebnice, skládanky apod. Děti si povídají, hrají, malují, vyrábějí, soutěží … Při pěkném počasí tráví odpoledne na školní zahradě, kde si najdou potřebný prostor pro svoje pohybové aktivity.

Provoz družiny

Ranní provoz: 7:00 – 7:45 hod. pro všechny žáky (i nepřihlášené, nepřijaté)

Odpolední provoz: 12:00 – do 16:00 pro přijaté žáky do ŠD

Počet žáků

Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků (zákon č.561/2004 Sb., + Vyhl. č. 74/2005 Sb.).

Oddělení se naplňují také dle umístění žáků v učebnách, které musí splňovat podmínky Vyhl. č. 410/2005 Sb., což je Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Maximální - celkový počet žáků školní družiny je je zapsán ve školském rejstříku, nesmí se překročit. Pro školní rok 2022/2023 je maximální počet 74 platný od 1. 1. 2023.

Platba za umístění žáka v ŠD

Úplata za umístění žáka byla stanovena v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a příslušnou prováděcí vyhláškou. Pro školní rok 2023/2024 činí 200,– Kč za měsíc.

Platba se provádí na účet školy č.27–6378620217/0100:

a) buď ve dvou splátkách po 1000,– Kč:

  • 1. splátka na 1.pololetí šk. roku do konce září

  • 2. splátka na 2.pololetí šk. roku do konce února

b) nebo jednorázově 2 000,– Kč na celý šk. rok (do poloviny října).

Do poznámky k platbě uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte.

Omlouvání žáků přihlášených do školní družiny

Pokud je žák přítomen ve vyučování a z nějakého důvodu (mimo omluvenou nemoc) nepůjde ten den do školní družiny nebo doba jeho odchodu ze školní družiny bude změněna, musí být jeho nepřítomnost omluvena zákonným zástupcem pouze písemně (telefonická omluva nebude akceptována) a tato písemná informace bude předložena včas vychovateli školní družiny.