Školní časopis

Zápis do 1. ročníku - informace

Zápis do 1. ročníku proběhne ve dnech 21. a 22. dubna2021 distančním způsobem – bez osobní přítomnosti dětíve škole.

Zákonným zástupcům, kteří spadají do školského obvodu ZŠZáhumení a mají zájem, aby jejich děti navštěvovaly naši školu, bylydne 31. 3. 2021 zaslány písemné dokumenty:

  • 1. Pozvánka k zápisu (s přesnými informacemi o formě zápisu dle epidemiologických opatření)
  • 2. Žádost o přijetí (vyplnit)
  • 3. Dotazník (vyplnit)

Žádost o odklad (vyplní se pouze v případě, žezákon. zástupce chce, aby jeho dítě mělo o rok posunutý nástup povinnéškolní docházky, podrobnosti v zelené záložce Zápis do1. ročníku) – informace u ředitelky školy (tel. 739 589 947).

Ostatní zájemci si mohou požadované dokumenty k Zápisustáhnout z web. stránek naší školy (zelená záložka Zápis do1. ročníku) nebo osobně vyzvednout v kanceláři školy po telefonickédomluvě. Nesmí ovšem jevit příznaky infekčních anirespiračních onemocnění, musí být negativní na Covid-19, předánídokumentů proběhne u vchodových dveří.

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o vzdělávání svýchdětí v naší škole:

A – vyplní

  • Žádost o přijetí
  • Dotazník
  • Žádost o odklad (jen zájemci o odklad)

B – přiloží

  • kopii rodného listu dítěte (digitálně – sken, fotografie, v papírové podobě – prostá kopie)
  • kopii Rozhodnutí o udělení odkladu z loňského roku

C – a vše v obálce doručí vhozením do schránky u hl. vchoduškoly ve dnech 21.4., nebo 22. 4. 2021

Další způsoby doručení: (musí býtuskutečněny v termínu zápisu maximálně do 30. 4. 2021)

1. Osobním doručením – po telefonické domluvě as negativním testem na Covid – 19

2. Zasláním do datové schránky školy (awvmr5i).Zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba. Víceinformací na https://chcidatovku.cz/

3. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti + ostatníchdokumentů poštou (rozhoduje datum podání na poštu). Doporučujemezaslat formou obyčejné zásilky, jinak by ředitel musel pro každýdoporučený dopis chodit na poštu.

4. E-mailem s elektronickým podpisem zákonnéhozástupce (nelze poslat prostý email).

Zákonní zástupci ze spádové oblasti patřící k ZŠZáhumení, kteří mají zájem přihlásit dítě na jinou školu, oznámítuto skutečnost vedení jiné jimi vybrané školy.

V případě, že spádový žák do naší školy nenastoupí, jezákonný zástupce povinen toto neprodleně škole oznámit osobně, písemně,nebo e-mailem na reditelka@zszahumeni.cz

Podrobnější informace jsou uvedeny v zelené záložce Zápis do1. ročníku pod Fotogalerií.

Odkaz pro rodiče, kteří se rozhodují:

https://zapojmevsechny.cz/…emie-cast-ii