Školní časopis

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis se uskuteční s osobní přítomností dětí ve škole v termínech:

20. dubna 2022 (středa) v čase 13: 00 - 17: 00 hodin

21. dubna 2022 (čtvrtek) v čase 13: 00 - 16: 00 hodin

Podle § 36 odst. 4. zákona 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V době 1. 4. - 30. 4. 2022 je možné přihlásit dítě k povinné školní docházce na základě písemné nebo telefonické domluvy s vedením školy.

Pozvánky k zápisu budou 31. 3. 2022 zaslány v obálce:

a) automaticky zákonným zástupcům dětí ze spádového školského obvodu

b) automaticky zákonným zástupcům dětí z nespádového školského obvodu, jejichž zákonní zástupci oznámili písemně zájem o přijetí svého dítěte do naší školy

c) také zákonným zástupcům dětí z nespádového školského obvodu, kteří projeví zájem o přijetí svých dětí do naší školy a oznámí to emailem ředitelce školy do 14. 4. 2022, aby obálka stačila přijít poštou.

V obálce odeslané zákonným zástupcům bude:

  • Pozvánka s informacemi o průběhu zápisu

  • formulář - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

  • formulář - Dotazník

K zápisu si s sebou přinesete:

1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

2. Vyplněný Dotazník

3. Kopii rodného listu (prostá kopie nebo sken)

4. Kdo bude žádat o odklad, tak přinese ještě vyplněnou Žádost o odklad (ke stáhnutí na web. stránkách školy v sekci Škola - Zápis do 1. ročníku - Formuláře ke stažení)

Podrobné informace o ZÁPISU (včetně spádových obvodů , odkladu atd.) jsou na web. stránkách školy v sekci Škola - Zápis do 1. ročníku.