TESTOVÁNÍ OD 3.1. 2022

Od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu.

 • A to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

 • Není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

  Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí.

 • Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

  Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

  V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

  V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu:

 • Škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání a při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem.

  Jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

  Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v:

 • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,

 • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,

 • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,

 • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd)

 • a dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování,

  Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní -nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy.

  V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu -, třída se vrací ke standardnímu režimu výuky. Mimořádné opatření upravuje pravidla při testování zaměstnanců v těch školách a školských zařízeních, ve kterých probíhá testování dětí a žáků.

 • Nově se musí testovat všichni zaměstnanci škol a školských zařízení (školních družin, školních klubů), ve kterých je osobní přítomnost dětí a žáků podmíněna testováním, a dále také zaměstnanci školních jídelen a školních jídelen – výdejen navázaných na tyto školy, a to ve stejné frekvenci jako se testují děti a žáci.

 • Povinnost se testovat tedy platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů.