Školní časopis

Postup při zjištění pozitivního testu žáka

Informace lze najít na:

Ošetřovné:

https://www.cssz.cz/…7b87f86d07c5

https://testovani.edu.cz/…u-6-4-21.pdf

https://testovani.edu.cz/…tejsi-dotazy

https://testovani.edu.cz/…y-a-studenty

Když žákovi vyjde test pozitivně:

https://testovani.edu.cz/…ingclean.pdf

https://testovani.edu.cz/…servatic.pdf

https://testovani.uzis.cz/ je tupřehled odběrových míst

Postup při zjištění pozitivního žáka

 • Žák jde do izolační místnosti.
 • Škola kontaktuje zákonného zástupce.
 • Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu s uvedením dne a času provedení testu.
 • Žák je povinen bezodkladně opustit školu.
 • V případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho opuštění školy za doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.
 • Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen si žáka pozitivně testovaného ve škole vyzvednout.
 • Žák vyčkává na zákonného zástupce a jde s ním domů.
 • Nebo má žák aktuální písemný souhlas zákonného zástupce, že může jít ze školy sám domů, je náležitě poučen o nutných opatřeních během návratu ze školy a odchází sám
 • Pozitivně testovaný žák, jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Žák s pozitivním výsledkem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace.
 • Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jinýnež první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci astudenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování(včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musíopustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolus ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovanýchkontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovanéhokonfirmačním RT-PCR testem. Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmaceRT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokudkonfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušnéKHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízeníkarantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb naveřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původněpozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledekdané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty.Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenčnívýuce bez dalších potřebných kroků.