Školní časopis

OŠETŘOVNÉ AKTUÁLNĚ

Vážení rodiče,

veškeré informace o krizovém ošetřovnémnajdete na:

https://www.mpsv.cz/osetrovne a na webstránkách ČSSZ

https://www.cssz.cz/…eneschopenky-

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od14. 10. 2020

V týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typůdnů (státní svátek, víkend, prázdniny).

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv.ředitelského volna.

26. 10. – 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsouuzavřené nařízením vlády

28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná seo státní svátek

29. 10. – 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná seo dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit sezaměstnavatelem např. dovolenou

31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná seo víkend

 • Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře.
 • Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu.
 • Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma.
 • Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnitjediný formulář

 • V návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku.-
 • Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

V současnosti čeká návrh zákona o krizovém ošetřovném naprojednání Senátem ČR, poté musí být podepsán prezidentem republiky,přičemž jeho finální znění bude následně zveřejněno ve Sbírcezákonů. Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovnéžádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopaduza měsíc říjen.

Česká správa sociálního zabezpečení proto v předstihu připravilazcela nový formulář žádosti, který kombinuje prvky původní žádostio ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče.Současně je nový formulář koncipován tak, aby pomocí něho bylo možnépřípadně uplatnit nárok na ošetřovné i podle aktuálně platné právníúpravy (tj. za 9 nebo 16 kalendářních dnů).

Nový formulář proto obsahuje jak prvky, na které byli rodiče zvyklíz dosavadní žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvoduuzavření školského/dětského zařízení (tj. informace o rodinném stavužadatele, platební údaje atd.), tak i prvky navazující na připravovanýzvláštní zákon o ošetřovném (vykazování dnů péče, informaceo střídající osobě a dnech, ve kterých pečovala). S těmito novýmiprvky se již žadatelé vesměs setkali, pokud žádali o ošetřovnév souvislosti s letošním jarním uzavřením školních a dětskýchzařízení.

 • Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku.
 • Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky.
 • Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále.
 • Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě zakalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola)či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy(dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanecvyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který nažádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatnémtiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péčio dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádosto ošetřovné přiloží.

Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby aověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálníhozabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamyzaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádostio dávku (NEMPRI).

Parametry krizového ošetřovného:

 • Ošetřovné dle níže uvedených parametrů bude vypláceno zpětně a to po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. od 1. dne potřeby péče o dítě.
 • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného.
 • Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
 • Výše ošetřovného bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
 • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
 • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
 • Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.
 • Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Další informace naleznete na webových stránkách ČSSZ

Přílohy:

Návod jak vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě zakalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení neboškola či jeho část (PDF 595,76 kB)

Návod jak vyplnit Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné připéči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (PDF186,27 kB)

Pokyny pro vyplnění Záznamů zaměstnavatele k žádosti o ošetřovnépři péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (PDF155,51 kB)