Školní časopis

Informace k provozu školy od 4. 1. do 8. 1. 2021

Na základě vládních opatření je povolena osobní přítomnostpouze žáků 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky mají povinnoudistanční výuku.

3., 4., 5. třída

Distanční vzdělávání bude probíhat dle rozvrhu, který budežákům a zákonným zástupcům žáků zaslán třídními učitelinejpozději 3. 1. 2021 dopoledne. Výuka bude probíhat denně v rozsahunejméně 3 vyučovacích ho­din.

**- obědy automaticky odhlášeny od 4.1. 2021

1. a 2. třída:

- prezenční výuka dle platného rozvrhu (zveřejněn na web.stránkách školy)

- obědy automaticky přihlášeny od 4.1., odhlášení na dalšídny je nutno zajistit v předstihu a to např. na úterý5.1. odhlásit telefonicky do 12 hodin předcházející den

- příchod do školy v rozmezí: 7:00 – 7:45

Pohyb žáků v prostoru šaten a během přestávek bude organizován ahlídán určenými vyučujícími tak, aby nedocházelo k blízkému kontaktužáků různých tříd, aby se žáci neshlukovali a odcházeli jednotlivě dosvých kmenových učeben.

- provoz školní družiny bude probíhat v oddělenýchmístnostech pro jednotlivé třídy

- ranní družina: 7:00 – 7:45, odpolední družina:11:50 – 15:00

I. oddělení – 2. třída: slečna vychovatelka: VendulaKunertová, DiS.

II. oddělení – 1. třída: pan vychovatel: JiříHauser

Organizace a zkrácený odpolední provoz ŠD je upraven do odvolánívzhledem k vládním opatřením a organizačně-personálnímmožnostem školy.

Společná ustanovení

1. Prezenční výuka je povinná, platí aktualizovaný školnířád a platná vládní opatření MŠMT, MZ.

2. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách,kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani nijakneprolínají.

3. Rozvrh je platný tak, jak je zveřejněn na web. stránkáchškoly (platnost od 5. 10. 2020).

4. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti přivzdělávání. Místo HV a TV budou žáci chodit na vycházky neboprovádět jiné aktivity ve svých třídách, učivo HV a TV lze probírat jenteoreticky.

5. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku pocelou dobu pobytu ve škole (včetně pobytu ve školní družině), navycházkách a školní zahradě.

6. Žáci při příchodu do školy a odchodu ze školy budoudodržovat bezpečnostní vzdálenosti tak, aby se neshlukovali do skupin anekomunikovali spolu žáci rozdílné třídy.

7. Zákonní zástupci, příbuzní a cizí osoby mají nadáleomezen (zakázán) vstup do prostor školy. Mohou být vpouštěnivýjimečně, pouze po domluvě s vyučujícím nebo s vedením školy.

Školní stravování:

Žáci jednotlivých tříd přicházejí do školní jídelny v odlišnýchčasových intervalech podle přesně stanoveného rozvrhu nástupů na oběd.Odcházejí taktéž po jednotlivých třídách. Je zajištěna účast jednétřídy ve škol. jídelně po dobu konzumace oběda. Žáci i zaměstnanciškoly mají povinnost v prostoru škol. jídelny nosit roušku, s výjimkoudoby konzumace stravy.

Při provozu školního stravování je nezbytnédodržet:

  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
  • udržovaní maximálního možného rozestupu mezi žáky z různých tříd
  • u jednotlivých tříd dodržovat odlišné časy příchodů a odchodů do školní jídelny
  • optimálně zajistit účast jedné samostatné třídy v jídelně po dobu konzumace oběda
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení