Školní časopis

Čestné prohlášení

Vážení rodiče.

Dle mimořádných platných vládních opatření musí žáci poprodělaném onemocnění COVID-19 a nařízené izolaci přinést první denpo příchodu do školy:

  • buď potvrzení od lékaře, že dítě prokazatelně prodělalo nemocnění COVID-19 a absolvovalo podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu, který absolvovalo dne (datum).
  • nebo čestné prohlášení zákonného zástupce, který potvrdí informace o svém dítěti, že prodělalo onemocnění COVID-19, následnou izolaci a potvrdí pozitivní výsledek RT-PCR testu, který dítě absolvovalo dne (datum).

Formulář čestného prohlášení:

  • je možné si vytisknout z web. stránek školy (zelená záložka Dokumenty – sekce Ostatní)
  • je možné si vyzvednout v kanceláři školy

Kdo potvrzení od lékaře nebo čestné prohlášení nedodal, tak hoprosím dodatečně doručte do školy, ať máme přehled, které žákynemusíme testovat.

Kdo se testovat nemusí:

  • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • Testovat se nemusí osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.